Okrugli sto „Hegemoni okviri istorizacije Golog otoka“, 16. 12. 2017. u 12h

Projekat Razokviravanje istorije (Deframing History) realizuju tri partnerske organizacije iz regiona: Documenta (Zagreb), AKTIV (Kosovska Mitrovica) i ReEX (Beograd) i saradnička organizacija BASOC iz Banjaluke. Projekat je realizovan nizom radionica, seminara i javnih akcija koje su se bavile hegemonim okvirima razumevanja i interpretacije istorijskih perioda i događaja, poglavito iz perioda Drugog svetskog rata i socijalističke Jugoslavije. U subotu će kao završni događaj projekta biti održan okrugli sto na temu „Hegemoni okviri istorizacije Golog otoka“. Uvodna izlaganja koja će imati predstavnice i predstavnici partnerskih organizacija iz Zagreba i Kosovske Mitrovice poslužiće kao uvod u diskusije. Cilj okruglog stola je bolje razumevanje i analiza različitih mogućih pristupa istoriji Golog otoka, gde su pored istorijski poznatih i elaboriranih perspektiva (nazovimo ih „titoistička“ ili KPJ perspektiva i „informbirovska“ ili „staljinistička“ perspektiva) u aktuelnim politikama sećanja danas dominantne one koje potiču iz teorije o dva totalitarizma. Među njima se prepoznaju perspektiva zasnovana na ideologiji političkog i ekonomskog liberalizma i za nju vezana načela ljudskih prava, i ona ideološki zasnovana na konzervativnim i tradicionalističkim načelima, koja istorijske događaje interpretira iz okvira nacionalne istorije i za nju vezane perspektive „nacionalnog interesa“. Diskusije treba da omoguće prepoznavanje i analizu veza između različitih dominantnih (hegemonih) ili potisnutih okvira sećanja i politika afirmacije ili degradacije načela i vrednosti na kojima se zasnivaju.

Osim izlagačica i izlagača na okrugli sto su pozvani istoričari koji su bili ili savremenici dešavanja 1948-1953. ili aktivni učesnici istorizacije tog perioda a kasnije debata u vezi sa istorijom sudskih procesa „informbirovcima“, osnivanja i rada golootočkog logora i prirode i obima tamošnje represije.

Priprema i moderacija seminara: Nebojša Milikić i Dragomir Olujić