RADIONICA I SEMINAR: NACIJA I EMANCIPACIJA? - KOSOVSKA MITROVICA

<figure class="image"><img alt="" height="356" src="/sites/default/files/The-Battle-of-Dien-Bien-Phu_0.jpg" width="500" />
<figcaption>The Battle of Dien Bien Fou</figcaption>
</figure>

<p><em>Kosovska Mitrovica, 13. i 14. februar 2017, 15-19h / NVO AKTIV u prostorijama Civic Energy Center, Kralja Petra I</em></p>

<p>Koncept i sadržaj seminara i radionica proističe iz ciljeva projekta "Razokviravanje istorije" kao i iz iskustava stečenih iz dosadašnjih aktivnosti projekta, kao što je konsultativna radionica održana u Kosovskoj Mitrovici u novembru 2016. godine (<a href="http://reex.rd.gd/sr/konsultativna-radionica-istorije-u-raspravi-kosovsk...). Obzirom da se tada (i ne samo tada i ne&nbsp;samo na pomenutim aktivnostima)&nbsp;stekao utisak da svaki razgovor i diskusija o dominantnim istorijskim narativima i njihovim funkcijama završava u sporenju oko značenja i smisla termina koji se upotrebljavaju, odlučili smo da iskoristimo predstojeći seminar i radionicu za produbljivanje diskusije vezane upravo za osnovne pojmove moderne istorije a u svetlu njihovog značaja za razumevanje nastanka nacionalnih&nbsp;istorija i istoriografija.</p>

<p>Seminar će na taj način pokušavati da traži i odgovore na pitanja na koja (već vek i po) teoretičari i praktičari politike daju najraznovrsnije odgovore, kao što je: Nacija, cilj po sebi ili sredstvo, i za šta? Kroz izlaganja i prateće diskusije&nbsp;ćemo se baviti osnovama&nbsp;istorije (hegemonog okvira) nastanka, razvoja i političke i kulturne&nbsp;implementacije ideje i&nbsp;pojma nacije.&nbsp;</p>

<p>Prvom bloku seminara (dva izlaganja i prateće diskusiije) uslediće radioničarski blok čiji predmet će biti kontekstualizacija prethodno iznesenih izlaganja i njihova analiza u svetlu različitih konceptualnih i teoretskih stanovišta i terminoloških definicija sadržanih u udžbeničkoj građi iz različitih istorijskih perioda.</p>

<p>Program će se zaokružiti drugim blokom seminara, gde će se nakon dva izlaganja i prateće diskusije pokušati zajednički doćí do zaključaka u vezi ključne terminologije kojom se objašnjavaju i razumevaju istorijski procesi.</p>

<p><strong>Satnica:</strong></p>

<p><em>Ponedeljak</em></p>

<p>15-17h – Prvi deo seminara / dva izlaganja i diskusije</p>

<p>17-19h – Radionica</p>

<p><em>Utorak</em></p>

<p>15-17h – Drugi deo seminara / dva izlaganja&nbsp; i diskusije</p>

<p>17-19h – Radionica&nbsp;i završna diskusija</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>PREDLOŽENE TEME ZA SEMINAR:</strong></p>

<p>"Nacionalna država i kapitalistička ekonomija"</p>

<p>"Kritička istoriografija i edukacija (?o naciji)&nbsp;u socijalizmu i kapitalizmu"</p>

<p>"Kolonijalizam i nacionalizam (funkcija&nbsp;nacionalizma kolonizatora i kolonizovanih)"</p>

<p>"Nacionalizam i oslobodilački pokreti na Balkanu&nbsp;XIX i XX veka"&nbsp;</p>

<p>Organizacija i produkcija: AKTIV i ReEX, u okviru projekta „Razokviravanje istorije“&nbsp;&nbsp;</p>

<p><em>Seminar i radionica su deo projekta „Razokviravanje istorije“ koji uz podršku Evropske kulturne fondacije, Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Ministarstva kulture i informacija i&nbsp;partnerskih&nbsp;organizacija:&nbsp;ReEX (Beograd), AKTIV (Kosovska Mitrovica), Documenta (Zagreb) i KVART (Prijedor).&nbsp;</em></p>