RADIONICE U SREDNJIM ŠKOLAMA

<p>Kroz serije radionica koje se bave analizom dominantnih likovnih formi prezentacije kulture i politike sećanja učesnici i publika razvijaju i dele analitičke veštine i ambicije u suprotstavljanju trendovima istorijskog negacionizma i nenaučnog revizionizma. Radionice su deo projekta <em>Razokviravanja istorije</em> koji se pored Beograda realizuje u Prijedoru, Kosovskoj Mitrovici i Zagrebu.</p>

<p>Konkretni cilj projekta je analiza i diskusija kriterijuma za razumevanje funkcije i svrhe likovnih formi i izraza u profilisanju hegemоne kulture, politike i ekonomije sećanja. Dugoročnija svrha je da podstakne i podrži aktuelne i buduće napore umetnika, aktivista, teoretičara i generalne publike da adresiraju i kreativno komentarišu ili konfrontiraju uzroke i posledice analiziranih materijala i tendencija. Opšti cilj projekta je podizanje javne svesti i senzibilizacija medija, institucija i najšire publike za imanentna značenja fokusirane tematike.</p>

<p>Projekat je namenjen veoma širokom krugu korisnika i učesnika (s obzirom na njhovo godište, nivo obrazovanja ili ekspertize) smatrajući da je bilo ko, bivajući subjektom istorije, zainteresovan za razumevanje interpretacija, reprezentacija i “hegemonih uokviravanja” istorije kao i da je kvalifikovan da diskutuje i kritikuje postojeće reprezentacije i narative ili da učestvuje u njihovoj dekonstrukciji ili konstrukciji. Kao platforma za tako široku participaciju, projekat primarno uključuje umetnike, studente, srednjoškolce, istoričare, druge specijaliste iz oblasti humanističkih nauka, novinare i aktiviste, u nameri da udruži i podeli njihova iskustva, da podrži i promoviše kritičke agende i aktivnosti, i da razmeni i unapredi kako specijalističko tako i javno znanje.</p>

<p>Projekat se sastoji iz serije radionica i seminara koji se bave analizom dominantnih likovnih formi prezentacije kulture i politike sećanja. Analizom slike, pomognutom radioničarskim tehnikama dekolaža i kolaža preispituju se nekadašnji i aktuelni trendovi kao i hegemoni ideološki okviri idejne i tematske konstrukcije kao i vizuelne reprezentacije istorijskih narativa. Kroz radionice (Istorija u raspravi) i diskusije učesnici i publika razvijaju i dele analitičke veštine i ambicije u suprotstavljanju trendovima negacionizma i nenaučnog revizionizma zajedničkih istorija.</p>

<p>Konkretni ciljevi radionica su:</p>

<ul>
<li>Iniciranje i omogućavanje višestruke i koordinirane analize kao i distribucije znanja o aktuelnim merama i politikama sećanja i pamćenja.</li>
<li>kreiranje više mogućnosti za istraživanje i kritičko promišljanje lokalno značajnih istorijskih konteksta, kao i činjenica, interpretacija i modusa reprezentacija u domenu javnog sećanja i memorijalizacije;</li>
<li>povezivanje različitih pojedinaca i grupa uključenih u multidisciplinarnu kritiku kulture sećanja ili zainteresovanih za kritičke umetničke i aktivističke prakse;</li>
<li>uspostavljanje i animiranje široke konsultativne i diskusione platforme a time i boljih uslova za razvoj publike i diseminaciju aktuelne ili buduće kulturne i umetničke produkcije u polju angažovanih vizuelnih umetnosti, kroz diskusije, evaluaciju i afirmaciju različitih perspektiva i metoda za razumevanje datih problematika;</li>
</ul>

<p>Aktivnosti se satoje iz 2 glavna modula/segmenta koji su međusobno kompatibilni. Dok se radionice <strong>Istorije u raspravi</strong> centriraju na rad sa ne-ekspertima, učenicima, studentima, aktivistima, umetnicima, <strong>s</strong><strong>tudije slučaja</strong> su predmet „seminara za svakoga“ koji su priređeni tako da omoguće svima pristupačno teoretsko i specijalističko razumevanje i praktično reflektovanje zadate teme.</p>